Všeobecné obchodné podmienky

Úvodné ustanovenia 

Prevádzkovateľom je spoločnosť R & M plus, s.r.o so sídlom Slovenské Pravno 368, 038 22 Slovenské Pravno, IČO: 44796668, IČ DPH: SK 2022834528, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka číslo 51388/L (ďalej len „Prevádzkovateľ“) vydáva tieto podmienky používania.

Alaba.sk je verejne dostupný informačný portál, ktorý poskytuje fyzickým osobám a/alebo právnickým osobám rôzne informácie a služby, tieto informácie a služby ďalej prostredníctvom portálu alaba.sk sprostredkúva aj tretím osobám.  

Používatelia sú odberatelia (odberatelia informácií z portálu alaba.sk) a/alebo dodávatelia (dodávatelia informácií pre portál alaba.sk).

Tieto podmienky používania sa nevzťahujú na vzájomný zmluvný vzťah medzi dodávateľom  a odberateľom alaba.sk, ktorý dodávateľ a odberateľ uzatvoria medzi sebou a to aj na základe používania portálu alaba.sk. Na portáli alaba.sk nie je možné uzatvárať zmluvný vzťah medzi dodávateľom a odberateľom a ani nie je možné cez portál alaba.sk dodávať tovary alebo služby poskytované dodávateľmi.

Informácie na alaba.sk sú poskytované používateľom – odberateľom a dodávateľom bezplatne s výnimkou pokiaľ nie je v týchto podmienkach uvedené inak.

Používatelia – odberatelia alebo dodávatelia, ktorí nesúhlasia s týmito podmienkami, nesmú využívať služby poskytované prevádzkovateľom portálu alaba.sk a nebudú sa môcť zaregistrovať na portáli alaba.sk. Služby prevádzkovateľa sú zo strany používateľov využívané pre vlastnú potrebu a na vlastné riziko.

Na portáli www.alaba.sk sú dve možnosti  vyhľadávania informácií:

 1. ako neregistrovaný, neprihlásený používateľ – odberateľ alebo dodávateľ: v tomto prípade je možné prezerať celý obsah portálu alaba.sk ale ceny pri produktoch a letáky sú zobrazované, sprístupnené len tých dodávateľov, ktorí ceny a letáky sprístupnili širokej verejnosti (nie len registrovaným používateľom).
 2. ako registrovaný, prihlásený používateľ – odberateľ alebo dodávateľ: v tomto prípade je možné prezerať všetky ponuky a letáky veľkoobchodov, sprístupnené sú aj ceny a letáky, ktoré nie sú širokej verejnosti bez prihlásenia zobrazované a dostupné.

 Registrácia 

Na portáli alaba.sk sa využíva aj registrácia používateľov – odberateľov alebo dodávateľov. Registrácia používateľov – odberateľov alebo dodávateľov je bezplatná a nie je povinná, ale zaregistrovaním má používateľ – odberateľ alebo dodávateľ k dispozícií viac možností a funkcií, ktoré portál alaba.sk poskytuje.

Ako používateľ – odberateľ sa môže registrovať fyzická aj právnická osoba, ktorá je ako podnikateľský subjekt, ktorý získal oprávnenie podnikať, čiže má pridelené ičo a podniká v podnikateľskom odvetví s potravinami, ktorý chce vyhľadávať informácie a zaregistruje sa na portáli www.alaba.sk ako Odberateľ (odberateľ informácií).

Dodávateľ alebo odberateľ, ktorý sa chce zaregistrovať na portáli alaba.sk ako používateľ, musí vyplniť svoje identifikačné údaje – email, typ registrácie, používateľ musí pri registrácii zaškrtnutím príslušného okienka (check box) udeliť súhlas s Obchodnými podmienkami a potvrdiť, že sa oboznámil so Zásadami ochrany osobných údajov. Používateľ po svojej registrácii vyplní minimálne kontaktné a fakturačné údaje (obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ/IČ DPH, typ prevádzky, meno a priezvisko osoby, ktorá registráciu vykonala, jej telefónne číslo a email) a katalógové údaje dodávateľa (katalógové meno spoločnosti, firemný email, marketingový email, telefónne číslo, webovú stránku, popis spoločnosti, logo spoločnosti, pracovná doba, pôsobnosť a ponúkaný sortiment). Po skontrolovaní a potvrdení registrácie prevádzkovateľom budú do 48 hodín zaregistrovanému dodávateľovi alebo odberateľovi sprístupnené služby alaba.sk, poskytované na základe registrácie.

Informácie, ktoré dodávateľ alebo odberateľ pri registrácií a po registrácií vo formulároch vyplní, musia byť pravdivé a v súlade so skutočnosťou.

 

Dodávateľ si v rámci registrácie môže vyplniť aj ďalšie údaje a informácie, ktoré sa na portáli alaba.sk zobrazia po aktivácii rozšíreného profilu, ak v týchto podmienkach používania nie je uvedené inak.

 

Rozšírený profil obsahuje nasledovné služby:

 • možnosť upravovať profil dodávateľa (doplniť prevádzkové hodiny, vložiť logo, vložiť fotku svojej prevádzky (sídla firmy) upravovať popis činnosti, atď.) 
 • nahrávanie produktov do svojho profilu
 • automatický import produktov pomocou XML feed-u 
 • manuálne vkladanie produktov 
 • automatické alebo manuálne vkladanie akciových produktov 
 • nahrávanie akciových letákov, produktových katalógov, atď.
 • možnosť vybrať si zobrazovanie alebo nezobrazovanie cien pri svojich ponúkaných produktoch neprihláseným užívateľom alaba.sk
 • možnosť vybrať si zobrazovanie alebo nezobrazovanie letákov neprihláseným užívateľom alaba.sk
 • možnosť objednať si kredit 
 • topovanie svojho profilu, vybraných produktov a letákov, ktoré sú na portáli alaba.skumiestnené dodávateľom
 • možnosť objednať si rozšírený profil
 • možnosť zobraziť si vlastnú Alaba stránku, kde bude možné si pozrieť prezentáciu profilu dodávateľa na portáli alaba.sk.

 

Rozšírený profil je možné objednať na obdobie 366 dní alebo 183 dní odo dňa aktivácie prevádzkovateľom. Cena za rozšírený profil je stanovená podľa aktuálneho cenníka zverejneného v deň objednania rozšíreného profilu na portáli www.alaba.sk v sekcii Predĺžiť profil. Rozšírený profil je možné objednať online cez webové rozhranie na portáli www.alaba.sk po registrácii a cez prihlásenie dodávateľa. Po objednaní rozšíreného profilu cez tlačidlo „objednať“ bude na email používateľa zaslaná objednávka s povinnosťou platby. Po zaplatení a pripísaní sumy za objednávku rozšíreného profilu na bankový účet prevádzkovateľa, bude rozšírený profil aktivovaný prevádzkovateľom do 48 hodín.

Po aktivácií rozšíreného profilu je základný profil firmy zobrazovaný so všetkými ponukami a letákmi Odberateľom (odberateľom informácií) na portáli www.alaba.sk podľa vlastného nastavenia.

Po uplynutí obdobia rozšíreného profilu bude rozšírený profil deaktivovaný. Rozšírený profil sa používateľom na stránkach alaba.sk nebude zobrazovať až do opätovnej aktivácie. Rozšírený profil sa automaticky nepredlžuje. Dodávateľ si ho môže opätovne aktivovať cez prihlásenie dodávateľa.

Pri deaktivácií Rozšíreného profilu, základný profil a všetky informácie uvedené dodávateľom v rámci registrácie ostanú na portáli alaba.sk v profile dodávateľa zachované. 

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo overiť, či dodávateľ alebo odberateľ, ktorý sa zaregistroval, má oprávnenie na podnikanie v oblasti maloobchodu a veľkoobchodu a či splnil všetky podmienky registrácie.

V rámci služieb na portáli alaba.sk sú poskytované bezplatné a platené služby. Platené služby je možné uhrádzať prostredníctvom Kreditu alebo na základe faktúry za služby objednané mimo webového rozhrania alaba.sk.

Zrušenie registrácie 

Používateľ – odberateľ a dodávateľ súhlasí s tým, že prevádzkovateľ portálu môže jeho registráciu kedykoľvek zrušiť v súlade s uvedenými podmienkami používania alebo zamedziť prístup alebo obmedziť rôzne funkcie a služby bez predchádzajúceho upozornenia. Prevádzkovateľ tak môže urobiť na základe:

porušenia týchto podmienok,

porušenia zákonov a právnych noriem,

na vlastnú žiadosť.

Používateľ – odberateľ je povinný v prípade zrušenia registrácie na vlastnú žiadosť z vlastnej iniciatívy, doručiť túto žiadosť v elektronickej podobe (emailom) alebo písomne doporučenou poštou na adresu prevádzkovateľa. Po doručení tejto žiadosti prevádzkovateľovi portálu aleba.sk, bude registrácia na portáli zrušená do 48hodín. Po zrušení registrácie používateľa – odberateľa alebo dodávateľa má prevádzkovateľ právo udržiavať zadané informácie na portáli alaba.sk po neobmedzenú dlhú dobu. Po zrušení registrácie používateľa – odberateľa alebo dodávateľa má prevádzkovateľ právo používať osobné údaje (tak ako ich používateľ – odberateľ alebo dodávateľ pri registrácií a po registrácií vyplnil a potvrdil) za účelom, pre ktorý boli tieto údaje poskytnuté a zberané až do momentu zaslania žiadosti o výmaz osobných údajov poskytnutých pri registrácií a po registrácií na portáli alaba.sk.

Práva a povinnosti používateľa - odberateľa a dodávateľa 

Používateľ – odberateľ a dodávateľ si objednáva služby na webovom rozhraní alaba.sk alebo mimo webového rozhrania alaba.sk na základe písomnej, emailovej alebo telefonickej objednávky, potvrdenej prevádzkovateľom.

Používateľ – odberateľ a dodávateľ berie na vedomie, že pri využívaní služieb na portáli alaba.sk sa nesmie správať v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky a/alebo so všeobecnou morálkou, a to nesmie žiadnym spôsobom:

propagovať násilie a otvorene alebo skrytou formou podnecovať nenávisť na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine,

propagovať vojnu alebo opisovať kruté alebo inak neľudské konanie spôsobom, ktorý je ich nevhodným zľahčovaním, ospravedlňovaním alebo schvaľovaním,

otvorene alebo skrytou formou propagovať alkoholizmus, fajčenie, užívanie omamných látok, jedov a prekurzorov alebo zľahčovať následky užívania uvedených látok,

používať vulgarizmy, slovné spojenia alebo iné slovné alebo znakové výrazy, ktorých priamy alebo nepriamy význam je v rozpore so všeobecne akceptovateľnou spoločenskou morálkou a etikou, nesmie vyvíjať na iných používateľov tejto stránky nátlak ani iné obmedzujúce aktivity,

ohrozovať fyzický, psychický, alebo morálny vývin maloletých, alebo narúšať ich duševné zdravie a emocionálny stav,

pridávať príspevky s erotickým obsahom,

propagovať detskú pornografiu,

otvorene alebo skrytou formou propagovať politickú stranu alebo jej predstaviteľov ak nie je v týchto podmienkach používania uvedené inak,

otvorene alebo skrytou formou poskytovať reklamu inej fyzickej alebo právnickej osobe a jej výrobkom alebo službám, ak nie je v týchto podmienkach používania uvedené inak,

propagovať lieky, ktorých výdaj je viazaný na lekársky predpis a veterinárny lekársky predpis, ktoré obsahujú omamné látky a psychotropné látky, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, a ktoré sa uhrádzajú na základe zdravotného poistenia podľa osobitného predpisu a liekov neregistrovaných v Slovenskej republike

otvorene alebo skrytou formou propagovať zbrane a strelivo, resp. akýmkoľvek spôsobom zbrane a strelivo opisovať

propagovať a uskutočňovať akúkoľvek ďalšiu formu konania, ktoré je v rozpore s právnym poriadkom Slovenskej republiky

uvádzať nepravdivé, neoverené, zavádzajúce alebo klamlivé správy o treťom subjekte, resp. najmä v prípade, ak takéto informácie o treťom subjekte môžu spôsobiť inému subjektu prospech

rozširovať obsah stránok prevádzkovateľa, najmä nie je oprávnený obsah stránok kopírovať, meniť alebo akokoľvek inak s ním nakladať za účelom jeho komerčného využitia, s výnimkou nakladania s vlastným obsahom používateľa, pokiaľ medzi používateľom a prevádzkovateľom neexistuje iná dohoda, používanie portálu alaba.sk a získavanie informácie má používateľ len pre svoju vlastnú potrebu

vykonávať praktiky, ktorými by naplnil ustanovenia nekalosúťažného konania,

obchádzať vyššie uvedené zákazy,

Používateľ sa nesmie snažiť brániť v diskusii na portáli alaba.sk ostatným používateľom, prípadne ju narúšať. Používateľ nesmie obťažovať ostatných používateľov portálu alaba.sk.

Každý používateľ – odberateľ a dodávateľ preberá zodpovednosť za svoje príspevky sám a dobrovoľne súhlasí s tým, že nebude používať služby na portáli alaba.sk na účely, ktoré sú v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

Používateľ – odberateľ alebo dodávateľ nemá za jeho príspevky a informácie zverejnené na portáli alaba.sk nárok na žiadnu autorskú odmenu, je uzrozumený s tým, že tento obsah sa môže šíriť po stránkach prevádzkovateľa a internete a je povinný rešpektovať autorské práva iných a nezasahovať do nich v rozpore so zákonom.

Používateľ – odberateľ alebo dodávateľ sa nebude pokúšať prihlásiť sa na portál alaba.sk ako iný používateľ – odberateľ alebo dodávateľ ani inak poškodzovať ďalších používateľov – odberateľov alebo dodávateľov alebo iné osoby. Používateľ nesmie žiadnym spôsobom poškodzovať prevádzkovateľa a jeho dobré meno.

V prípade uplatnenia si právneho nároku treťou osobou v súvislosti s obsahovou stránkou, textovým alebo grafickým vyobrazením ponuky dodávateľa, zodpovednosť za porušenie právnych predpisov (najmä upravujúcich nekalú súťaž, autorské právo a pod.) a následky vrátane trestnoprávnych v celom rozsahu nesie dodávateľ.

Používateľ – odberateľ alebo dodávateľ sa zaväzuje, že nebude tretím osobám sprístupňovať a poskytovať informácie z portálu alaba.sk, ktoré sú výlučne určené registrovaným užívateľom a nie sú verejne dostupné. Rovnako sa používateľ – odberateľ alebo dodávateľ zaväzuje, že nebude kopírovať, sťahovať alebo iným spôsobom získavať informácie z portálu alaba.sk; to neplatí v prípade, že si používateľ sťahuje letáky a cenníky pre vlastnú potrebu.

Používateľ – odberateľ alebo dodávateľ sa zaväzuje nahradiť prevádzkovateľovi škodu, ktorá prevádzkovateľovi v príčinnej súvislosti s porušením týchto podmienok používania vznikne.

Práva a povinnosti prevádzkovateľa:

Prevádzkovateľ nemá voči používateľom – odberateľom alebo dodávateľom alebo tretím osobám v súvislosti so službami poskytovanými na portáli alaba.sk okrem povinností uvedených v týchto podmienkach používania žiadne iné ďalšie povinnosti.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na odstránenie nepravdivých, či zavádzajúcich informácií.

Prevádzkovateľ nezodpovedá za obsah príspevkov ani za diskusie a ich obsah na portáli alaba.sk, taktiež nezodpovedá za porušovanie práv duševného vlastníctva ani iných práv používateľmi.

Prevádzkovateľ neposkytuje používateľom – odberateľom alebo dodávateľom záruku nepretržitej funkčnosti, bezchybnej činnosti a zabezpečenia serveru. Prevádzkovateľ nezodpovedá za akúkoľvek škodu, ktorá by mohla byť používateľovi – odberateľovi alebo dodávateľovi spôsobená v súvislosti s používaním služieb na portáli alaba.sk.

Prevádzkovateľ má právo kedykoľvek prerušiť poskytovanie bezplatných ako aj platených služieb na portáli alaba.sk na dobu určitú, neurčitú alebo navždy. Prevádzkovateľ má právo kedykoľvek odstaviť servery – portál alaba.sk a to aj bez akéhokoľvek predchádzajúceho upozornenia. Používatelia – odberatelia alebo dodávatelia majú taktiež právo kedykoľvek ukončiť využívanie služieb prevádzkovateľa bez predchádzajúceho oznámenia o tejto skutočnosti, ak pri ukončení týchto služieb majú aj predplatené služby na určite obdobie pri tomto ukončení nemajú nárok na vrátenie sumy v eurách za nevyužité obdobie ani na vrátenie nevyužitého kreditu.

Prevádzkovateľ môže v súvislosti s novými technológiami a službami meniť vzhľad a podobu stránky, obsahovú stránku poskytovaných služieb bez informovania používateľov – odberateľov alebo dodávateľov vopred, s čím sú používatelia uzrozumení a súhlasia s uvedeným.

Prevádzkovateľ nie je zodpovedný za obsahovú stránku služby poskytnutej (zverejnenej) na portáli alaba.sk, najmä za jej grafické znázornenie (napr.: logo, fotografia alebo iný výsledok duševnej tvorivej činnosti) a za ich gramatickú správnosť, za pravdivosť a aktuálnosť zverejnených informácií. Za porušenie akýchkoľvek práv tretích osôb poskytnutím služby na portáli alaba.sk zodpovedá výlučne používateľ – odberateľ alebo dodávateľ. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škody spôsobené poskytnutím služby na portáli alaba.sk.

Používateľ – odberateľ alebo dodávateľ sa zaväzuje, že ak budú voči prevádzkovateľovi z dôvodu porušenia akýchkoľvek práv tretích osôb uvedených v tomto odseku vznesené akékoľvek nároky, tieto nároky používateľ – odberateľ alebo dodávateľ uspokojí a prevádzkovateľa v celom rozsahu odškodní.

Prevádzkovateľ nezodpovedá za škodu, ktorá môže používateľom alebo tretím osobám vzniknúť používaním Webových stránok, vrátane ušlého zisku alebo straty akýchkoľvek dát.

Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek zneužitie prihlasovacieho mena a hesla neoprávnenou osobou a ani za žiadne následné škody a prípadné nároky tretích strán spôsobené v dôsledku takého zneužitia.

Prevádzkovateľ nezodpovedá za technické problémy portálu, výpadok internetového pripojenia, ani za iné obdobné problémy.

Prevádzkovateľ nezodpovedá za škody spôsobené v dôsledku vyššej moci alebo v dôsledku technických problémov portálu alaba.sk.

Cena služieb a platobné podmienky

Počet kreditov za Služby, ktoré sú spoplatnené, sú uvedené pri jednotlivých typoch topovania v cenníku zverejnenom na portáli alaba.sk v sekcii Topovanie – typ topovania.

Cena Kreditu na zakúpenie vybraných služieb, ktoré sa budú uhrádzať formou Kreditov, je uvedená na portáli alaba.sk v sekcii „Peňaženka“- „Objednať kredit“.

Zakúpené kredity majú platnosť 365 dní od pripísania Kreditov na účet dodávateľa alebo odberateľa. Po uplynutí uvedenej doby nevyčerpaný Kredit prepadá. Uvedenú dobu platnosti Kreditov možno predĺžiť dobitím minimálne 10 (desať) ďalších Kreditov. Nevyčerpaný kredit vo forme eur sa vracať nebude.

Cenu za objednanú Službu mimo webového rozhrania je dodávateľ alebo odberateľ povinný uhradiť Prevádzkovateľovi bezhotovostným prevodom na jeho bankový účet uvedený na faktúre riadne a včas. Doba splatnosti takejto faktúry je 14 dní odo dňa vystavenia faktúry, ak sa prevádzkovateľ s dodávateľom alebo odberateľom nedohodol inak.

Faktúra, ak nie je dohodnuté inak, je vystavená spravidla na celé obdobie, na ktoré si Dodávateľ alebo Odberateľ využívanie Služieb objednal inak ako cez webové rozhranie portálu alaba.sk.

Prevádzkovateľ poskytne objednanú Službu mimo webového rozhrania portálu alaba.sk najneskôr do 7 dní po úhrade celkovej Ceny objednanej Služby.

V prípade omeškania úhrady Dodávateľa alebo Odberateľa viac ako 30 dní je Prevádzkovateľ oprávnený predmetnú pohľadávku poskytnúť do mandátnej správy inkasnej spoločnosti spolupracujúcej s prevádzkovateľom alebo podať návrh na súdne vymáhanie pohľadávky. Náklady na vymáhanie pohľadávky sa stanú súčasťou pohľadávky prevádzkovateľa.

Autorské práva

Všetky údaje, grafy, tabuľky, audio a video dokumenty, letáky a texty na tejto webovej stránke sú chránené autorskými právami. Prevádzkovateľ portálu www.alaba.sk umožňuje iba prezeranie materiálov, dokumentov, ilustrácií publikovaných na tejto webovej stránke a to len pre osobné a nekomerčné účely. Zakazuje sa akýmkoľvek spôsobom meniť, rozmnožovať, verejne zobrazovať alebo pre komerčné účely používať akékoľvek údaje, grafy, tabuľky, audio a video dokumenty a texty bez vedomia a súhlasu prevádzkovateľa portálu. Neoprávnené používanie materiálov z tejto webovej stránky môže byť porušením právnych predpisov o autorskom práve, ochranných známkach a iných platných právnych predpisov.

Reklamačné podmienky

Poskytovateľ zodpovedá za vady služieb v rámci záručnej doby. Záručná doba na poskytované služby je 1 mesiac od poskytnutia služby.

Práva zo zodpovednosti za vady alebo zo záruky sa uplatňujú písomne alebo e-mailom na adresy prevádzkovateľa uvedenú na portáli alaba.sk.

Reklamácia služby bude posudzovaná výlučne z hľadiska vád uvedených v písomnej reklamácii. O spôsobe a mieste vybavenia reklamácie rozhoduje prevádzkovateľa.

Zákazník má v rámci reklamácie oprávnených vád poskytnutých služieb právo (i) na bezplatné odstránenie vady, ak ide o odstrániteľnú vadu (ii) ak ide o neodstrániteľnú vadu alebo sa vada vyskytne opakovane a službu nie je možné pre túto vadu ďalej užívať, má používateľ právo na odstúpenie od zmluvy (iii) v prípade neodstrániteľnej vady, ktorá nespôsobuje nemožnosť užívania služby, má používateľ právo na primerané zníženie ceny poskytnutej služby prevádzkovateľom.

Výšku zľavy z ceny služby určuje prevádzkovateľ. V prípade poskytnutia zľavy nie je možné neskôr reklamovať službu pre vadu, za ktorú bola používateľovi poskytnutá zľava.

Reklamáciu služby vybaví prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa nasledujúceho po dni uplatnenia písomnej alebo e-mailovej reklamácie. Po vybavení reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie. V prípade neoprávnenej reklamácie sa záručná doba nepredlžuje.

Prevádzkovateľ vydá používateľovi potvrdenie o tom, kedy bola reklamácia uplatnená, čo je jej obsahom, aký spôsob vybavenia reklamácie je požadovaný a zároveň prevádzkovateľ vydá prevádzkovateľovi potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, prípadne potvrdenie o odmietnutí reklamácie.

Prevádzkovateľ splní svoju povinnosť odstrániť vady dodaných služieb momentom, keď odstránenie vád oznámi používateľovi.

 

Zmena podmienok používania

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu týchto podmienok používania, pokiaľ tieto zmeny budú vyžiadané zmenou právnych predpisov, technickými možnosťami prevádzkovateľa alebo inými okolnosťami, ktoré vyplynú z potrieb prevádzkovateľa. V prípade, že dôjde k zmene podmienok používania, používateľ – odberateľ alebo dodávateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že platná a účinná je verzia podmienok používania zverejnená na portáli alaba.sk. Používateľ – odberateľ alebo dodávateľ je oprávnený sa kedykoľvek oboznámiť s aktuálnym znením týchto podmienok používania na stránke prevádzkovateľa. Ak používateľ – odberateľ alebo dodávateľ pokračuje v používaní služieb serverov po prevedení týchto zmien prevádzkovateľom, má sa za to, že so zmenami pravidiel bez výhrad súhlasí.

Dodržiavanie právnych noriem 

Používateľ – odberateľ alebo dodávateľ je pri využívaní služieb na portáli alaba.sk povinný dodržiavať právne normy štátu, v ktorom sa nachádza, ako aj právne normy Slovenskej republiky. V prípade porušenia právnych noriem alebo povinností uvedených v týchto podmienkach používania, môže prevádzkovateľ poskytnúť všetky dostupné informácie o používateľoch – odberateľoch alebo dodávateľoch (vrátane súkromných údajov používateľa) oprávneným orgánom.

Ochrana osobných údajov 

Viac na portáli alaba.sk v sekcii Zásady ochrany osobných údajov

Záverečné ustanovenia 

Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na portáli alaba.sk od momentu potvrdenia podmienok používania pri registrácii na portáli alaba.sk, s výnimkou ak je medzi oboma stranami výslovne dohodnuté inak.

Používateľ – odberateľ alebo dodávateľ prehlasuje, že sa pred registrovaním oboznámil s týmito Podmienkami používania a že s nimi súhlasí.

V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.

Žiadna časť tohto textu nesmie byť kopírovaná, publikovaná a šírená žiadnym spôsobom a v žiadnej podobe bez výslovného súhlasu prevádzkovateľa.

 

V Slovenskom Pravne 10.03.2020

Tieto stránky využívajú cookies. Ich ďalším používaním súhlasíte s využívaním cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako cookies používame a ako ich používanie môžete odmietnuť nastavením svojho internetového prehliadača.

SÚHLASÍM ODMIETNUŤ