Podmienky používania

Úvodné ustanovenia

Prevádzkovateľom je spoločnosť R & M plus, s.r.o so sídlom Slovenské Pravno 368, 038 22 Slovenské Pravno, IČO: 44796668 IČ DPH: SK 2022834528, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka číslo 51388/L (ďalej len „Prevádzkovateľ“) vydáva tieto podmienky používania.

Alaba.sk je verejne dostupný informačný portál, ktorý poskytuje fyzickým osobám a/alebo právnickým osobám rôzne informácie a služby, tieto informácie a služby ďalej prostredníctvom portálu alaba.sk sprostredkúva aj tretím osobám.  

Používatelia sú odberatelia (odberatelia informácií z portálu alaba.sk) a/alebo dodávatelia (dodávatelia informácií pre portál alaba.sk).

Informácie na alaba.sk sú poskytované používateľom – odberateľom a dodávateľom bezplatne s výnimkou pokiaľ nie je v týchto podmienkach uvedené inak.

Používatelia – odberatelia alebo dodávatelia, ktorí nesúhlasia s týmito podmienkami, nesmú využívať služby poskytované prevádzkovateľom portálu alaba.sk. Služby prevádzkovateľa sú zo strany používateľov využívané pre vlastnú potrebu a na vlastné riziko.

Na portáli www.alaba.sk sú dve možnosti  vyhľadávania informácií:

  1. ako neregistrovaný, neprihlásený používateľ – odberateľ alebo dodávateľ: v tomto prípade je možné prezerať celý obsah portálu alaba.sk ale ceny pri produktoch a letáky sú zobrazované, sprístupnené len tých dodávateľov, ktorí ceny a letáky sprístupnili širokej verejnosti (nie len registrovaným používateľom).
  2. ako registrovaný, prihlásený používateľ – odberateľ alebo dodávateľ: v tomto prípade je možné prezerať všetky ponuky a letáky veľkoobchodov, sprístupnené sú aj ceny a letáky, ktoré nie sú širokej verejnosti bez prihlásenia zobrazované a dostupné.

Registrácia

Na portáli alaba.sk sa využíva aj registrácia používateľov – odberateľov alebo dodávateľov. Registrácia používateľov – odberateľov alebo dodávateľov je bezplatná a nie je povinná ale zaregistrovaním má používateľ – odberateľ alebo dodávateľ k dispozícií viac možností a funkcií, ktoré portál alaba.sk poskytuje.

Ako používateľ – odberateľ sa môže registrovať fyzická aj právnická osoba, ktorá je ako podnikateľský subjekt, ktorý získal oprávnenie podnikať, čiže má pridelené ičo a podniká v podnikateľskom odvetví s potravinami, ktorý chce vyhľadávať informácie a zaregistruje sa na portáli www.alaba.sk ako Odberateľ (odberateľ informácií)

Informácie, ktoré odberateľ pri registrácií a po registrácií vo formulároch vyplní musia byť pravdivé a v súlade so skutočnosťou.

Zrušenie registrácie

Používateľ – odberateľ a dodávateľ súhlasí s tým, že prevádzkovateľ portálu môže jeho registráciu kedykoľvek zrušiť v súlade s uvedenými podmienkami používania alebo zamedziť prístup alebo obmedziť rôzne funkcie a služby bez predchádzajúceho upozornenia. Prevádzkovateľ tak môže urobiť na základe:

porušenia týchto podmienok,

porušenia zákonov a právnych noriem,

na vlastnú žiadosť.

Používateľ – odberateľ je povinný v prípade zrušenia registrácie na vlastnú žiadosť z vlastnej iniciatívy, doručiť túto žiadosť v elektronickej podobe (emailom) alebo písomne poštou. Po doručení tejto žiadosti prevádzkovateľovi portálu aleba.sk, bude registrácia na portáli zrušená do 48hodín. Po zrušení registrácie používateľa – odberateľa má prevádzkovateľ právo udržiavať zadané informácie na portáli alaba.sk po neobmedzenú dlhú dobu. Po zrušení registrácie používateľa – odberateľa alebo dodávateľa má prevádzkovateľ právo používať osobné údaje (tak ako ich používateľ – odberateľ alebo dodávateľ pri registrácií a po registrácií vyplnil a potvrdil) za účelom, pre ktorý boli tieto údaje poskytnuté a zberané až do momentu zaslania žiadosti o výmaz osobných údajov poskytnutých pri registrácií a po registrácií na portáli alaba.sk.

Ochrana osobných údajov

Viac na Ochrana osobných údajov

Povinnosti používateľa - odberateľa a dodávateľa

Používateľ – odberateľ a dodávateľ berie na vedomie, že pri využívaní služieb na portáli alaba.sk sa nesmie správať v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky a/alebo so všeobecnou morálkou, a to nesmie žiadnym spôsobom:

propagovať násilie a otvorene alebo skrytou formou podnecovať nenávisť na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine,

propagovať vojnu alebo opisovať kruté alebo inak neľudské konanie spôsobom, ktorý je ich nevhodným zľahčovaním, ospravedlňovaním alebo schvaľovaním,

otvorene alebo skrytou formou propagovať alkoholizmus, fajčenie, užívanie omamných látok, jedov a prekurzorov alebo zľahčovať následky užívania uvedených látok,

používať vulgarizmy, slovné spojenia alebo iné slovné alebo znakové výrazy, ktorých priamy alebo nepriamy význam je v rozpore so všeobecne akceptovateľnou spoločenskou morálkou a etikou, nesmie vyvíjať na iných používateľov tejto stránky nátlak ani iné obmedzujúce aktivity,

ohrozovať fyzický, psychický, alebo morálny vývin maloletých, alebo narúšať ich duševné zdravie a emocionálny stav,

pridávať príspevky s erotickým obsahom

propagovať detskú pornografiu,

otvorene alebo skrytou formou propagovať politickú stranu alebo jej predstaviteľov ak nie je v týchto pravidlách uvedené inak,

otvorene alebo skrytou formou poskytovať reklamu inej fyzickej alebo právnickej osobe a jej výrobkom alebo službám, ak nie je v týchto pravidlách uvedené inak

propagovať lieky, ktorých výdaj je viazaný na lekársky predpis a veterinárny lekársky predpis, ktoré obsahujú omamné látky a psychotropné látky, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, a ktoré sa uhrádzajú na základe zdravotného poistenia podľa osobitného predpisu a liekov neregistrovaných v Slovenskej republike

otvorene alebo skrytou formou propagovať zbrane a strelivo, resp. akýmkoľvek spôsobom zbrane a strelivo opisovať

propagovať a uskutočňovať akúkoľvek ďalšiu formu konania, ktoré je v rozpore s právnym poriadkom Slovenskej republiky

uvádzať nepravdivé, neoverené, zavádzajúce alebo klamlivé správy o treťom subjekte, resp. najmä v prípade, ak takéto informácie o treťom subjekte môžu spôsobiť inému subjektu prospech

rozširovať obsah stránok prevádzkovateľa, najmä nie je oprávnený obsah stránok kopírovať, meniť alebo akokoľvek inak s ním nakladať za účelom jeho komerčného využitia, s výnimkou nakladania s vlastným obsahom používateľa, pokiaľ medzi používateľom a prevádzkovateľom neexistuje iná dohoda, používanie portálu alaba.sk a získavanie informácie má používateľ len pre svoju vlastnú potrebu

obchádzať vyššie uvedené zákazy

Používateľ sa nesmie snažiť brániť v diskusii na portáli alaba.sk ostatným používateľom, prípadne ju narúšať. Používateľ nesmie obťažovať ostatných používateľov portálu alaba.sk.

Každý používateľ – odberateľ a dodávateľ preberá zodpovednosť za svoje príspevky sám a dobrovoľne súhlasí s tým, že nebude používať služby na portáli alaba.sk na účely, ktoré sú v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

Používateľ – odberateľ alebo dodávateľ nemá za jeho príspevky a informácie zverejnené na portáli alaba.sk nárok na žiadnu autorskú odmenu, je uzrozumený s tým, že tento obsah sa môže šíriť po stránkach prevádzkovateľa a internete a je povinný rešpektovať autorské práva iných a nezasahovať do nich v rozpore so zákonom.

Používateľ – odberateľ alebo dodávateľ sa nebude pokúšať prihlásiť sa na portál alaba.sk ako iný používateľ – odberateľ alebo dodávateľ ani inak poškodzovať ďalších používateľov – odberateľov alebo dodávateľov alebo iné osoby. Používateľ nesmie žiadnym spôsobom poškodzovať prevádzkovateľa a jeho dobré meno.

AUTORSKÉ PRÁVA

Všetky údaje, grafy, tabuľky, audio a video dokumenty, letáky a texty na tejto webovej stránke sú chránené autorskými právami. Prevádzkovateľ portálu www.alaba.sk umožňuje iba prezeranie materiálov, dokumentov, ilustrácií publikovaných na tejto webovej stránke a to len pre osobné a nekomerčné účely. Zakazuje sa akýmkoľvek spôsobom meniť, rozmnožovať, verejne zobrazovať alebo pre komerčné účely používať akékoľvek údaje, grafy, tabuľky, audio a video dokumenty a texty bez vedomia a súhlasu prevádzkovateľa portálu. Neoprávnené používanie materiálov z tejto webovej stránky môže byť porušením právnych predpisov o autorskom práve, ochranných známkach a iných platných právnych predpisov.

Práva a povinnosti prevádzkovateľa

Prevádzkovateľ nemá voči používateľom – odberateľom alebo dodávateľom alebo tretím osobám v súvislosti so službami poskytovanými na portáli alaba.sk okrem povinností uvedených v týchto pravidlách žiadne iné ďalšie povinnosti.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na odstránenie nepravdivých, či zavádzajúcich informácií.

Prevádzkovateľ nezodpovedá za obsah príspevkov ani za diskusie a ich obsah na portáli alaba.sk, taktiež nezodpovedá za porušovanie práv duševného vlastníctva ani iných práv používateľmi.

Prevádzkovateľ neposkytuje používateľom – odberateľom alebo dodávateľom záruku nepretržitej funkčnosti, bezchybnej činnosti a zabezpečenia serveru. Prevádzkovateľ nezodpovedá za akúkoľvek škodu, ktorá by mohla byť používateľovi – odberateľovi alebo dodávateľovi spôsobená v súvislosti s používaním služieb na portáli alaba.sk.

Prevádzkovateľ má právo kedykoľvek prerušiť poskytovanie bezplatných ako aj platených služieb na portáli alaba.sk na dobu určitú, neurčitú alebo navždy. Prevádzkovateľ má právo kedykoľvek odstaviť servery – portál alaba.sk a to aj bez akéhokoľvek predchádzajúceho upozornenia. Používatelia – odberatelia alebo dodávatelia majú taktiež právo kedykoľvek ukončiť využívanie služieb prevádzkovateľa bez predchádzajúceho oznámenia o tejto skutočnosti, ak pri ukončení týchto služieb majú aj predplatené služby na určite obdobie pri tomto ukončení nemajú nárok na vrátenie sumy v eurách za nevyužité obdobie ani na vrátenie nevyužitého kreditu.

Prevádzkovateľ môže v súvislosti s novými technológiami a službami meniť vzhľad a podobu stránky, obsahovú stránku poskytovaných služieb bez informovania používateľov – odberateľov alebo dodávateľov vopred, s čím sú používatelia uzrozumení a súhlasia s uvedeným.

Prevádzkovateľ nie je zodpovedný za obsahovú stránku služby poskytnutej (zverejnenej) na portáli alaba.sk, najmä za jej grafické znázornenie (napr.: logo, fotografia alebo iný výsledok duševnej tvorivej činnosti) a za ich gramatickú správnosť. Za porušenie akýchkoľvek práv tretích osôb poskytnutím služby na portáli alaba.sk zodpovedá výlučne používateľ – odberateľ alebo dodávateľ. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škody spôsobené poskytnutím služby na portáli alaba.sk.

Používateľ – odberateľ alebo dodávateľ sa zaväzuje, že ak budú voči prevádzkovateľovi z dôvodu porušenia akýchkoľvek práv tretích osôb uvedených v tomto odseku vznesené akékoľvek nároky, tieto nároky používateľ – odberateľ alebo dodávateľ uspokojí a prevádzkovateľa v celom rozsahu odškodní.

Prevádzkovateľ nezodpovedá za škodu, ktorá môže používateľom alebo tretím osobám vzniknúť používaním Webových stránok, vrátane ušlého zisku alebo straty akýchkoľvek dát.

Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek zneužitie prihlasovacieho mena a hesla neoprávnenou osobou a ani za žiadne následné škody a prípadné nároky tretích strán spôsobené v dôsledku takého zneužitia.

Prevádzkovateľ nezodpovedá za technické problémy portálu, výpadok internetového pripojenia, ani za iné obdobné problémy.

Zmena podmienok používania:

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu týchto pravidiel, pokiaľ tieto zmeny budú vyžiadané zmenou právnych predpisov, technickými možnosťami prevádzkovateľa alebo inými okolnosťami, ktoré vyplynú z potrieb prevádzkovateľa. V prípade, že dôjde k zmene pravidiel, používateľ – odberateľ alebo dodávateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že platná a účinná je vždy posledná verzia pravidiel. Používateľ – odberateľ alebo dodávateľ je oprávnený sa kedykoľvek oboznámiť s aktuálnym znením týchto pravidiel na stránke prevádzkovateľa. Ak používateľ – odberateľ alebo dodávateľ pokračuje v používaní služieb serverov po prevedení týchto zmien prevádzkovateľom, má sa za to, že so zmenami pravidiel bez výhrad súhlasí.

Dodržiavanie právnych noriem

Používateľ – odberateľ alebo dodávateľ je pri využívaní služieb na portáli alaba.sk povinný dodržiavať právne normy štátu, v ktorom sa nachádza, ako aj právne normy Slovenskej republiky. V prípade porušenia právnych noriem alebo povinností uvedených v týchto pravidlách, môže prevádzkovateľ poskytnúť všetky dostupné informácie o používateľoch – odberateľoch alebo dodávateľoch (vrátane súkromných údajov používateľa) oprávneným orgánom.

 

Záverečné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na portáli alaba.sk od momentu potvrdenia podmienok používania pri registrácii na portáli alaba.sk, s výnimkou ak je medzi oboma stranami výslovne dohodnuté inak.

Používateľ – odberateľ alebo dodávateľ prehlasuje, že sa pred registrovaním oboznámil s týmito Podmienkami používania a že s nimi súhlasí.

V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.

Žiadna časť tohto textu nesmie byť kopírovaná, publikovaná a šírená žiadnym spôsobom a v žiadnej podobe bez výslovného súhlasu prevádzkovateľa.

 

V Slovenskom Pravne 10.03.2020

Tieto stránky využívajú cookies. Ich ďalším používaním súhlasíte s využívaním cookies. Prečítajte si informácie o tom, ako cookies používame a ako ich používanie môžete odmietnuť nastavením svojho internetového prehliadača.

SÚHLASÍM ODMIETNUŤ